ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Lubliniecko-Tarnogórski – wieści

Zapraszamy:

 

Rekolekcje Regionu Lubliniecko – Tarrngórskiego FZŚ.

Wizytacja i Kapituła Regionu. 

Ustępująca pandemia koronowirusa Covid 19 w Polsce umożliwiła przeprowadzenie rekolekcji regionalnych, połączonych z zaległą Wizytacją i Kapitułą Regionu. Planowana Wizytacja i Kapituła na dzień 25.04.2020 z powodu pandemii, była przesuwana 2- krotnie. Rekolekcje odbyły się od 4 do 6 czerwca 2021roku (piątek – niedziela) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pawełek” w Pawełkach k/ Kochcic, niedaleko Lublińca. Tu sprawowano Eucharystię, nabożeństwa, słuchano konferencji i prelekcji. Temat rekolekcji - Celebrowanie Eucharystii – „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Nauki głosił  o.Boguchwał Orczyk OFM. Przebiegały one w obecności relikwii św. Jana Pawła II, Patrona Regionu. Rozpoczęły się w piątek Mszą św. o godz. 18.00. Wcześniej przybyłych delegatów Rady Narodowej – br.Zbigniewa Kołodziejczyka OFM Cap, delegata Asystenta narodowego i s.Leokadię Puto, delegata Przełożonej narodowej, a także przybyłych tercjarzy serdecznie powitał nasz asystent regionalny o.Boguchwał Orczyk OFM. Odśpiewano „Przybądź, Duchu Stworzycielu” z prośbą o Jego Dary na czas Wizytacji, Kapituły i rekolekcji. W tej też intencji sprawowali Eucharystię br. Zbigniew i o.Boguchwał. W homilii br.Zbigniew odniósł się do czytania z tego dnia (Tb11, 5-18) i przypomniał historię Tobiasza. Podsumował – Pan Bóg wysłuchuje modlitw różnych ludzi, którzy w tym samym czasie się  zwracają się do Niego z różnymi prośbami. Podczas Mszy św. s.Maria z tworzącej się wspólnoty FZŚ przy parafii Trójcy św. w Koszęcinie przystąpiła do profesji. Po kolacji wizytatorzy: pasterski br. Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap i braterski s.Leokadia Puto, ustępująca Rada Regionu i o.Boguchwał, udali się na Wizytację. Pozostali wysłuchali prelekcji s. Barbary ze wspólnoty  z Lublińca na temat ”Cnota moralna – Pokora”. Wzorem pokory jest Jezus Chrystus. Pokora w języku franciszkańskim jest ściśle złączona z cnotą ubóstwa. Św. Franciszek zbudował zakon na ”najwyższej pokorze”. Ze względu na pokorę nie chciał być wyświęconym na kapłana, pragnął zostać diakonem. Następnie o.Boguchwał głosił konferencję na temat ”Eucharystia w życiu św. Franciszka” Na podstawie tekstów o św. Franciszku i św. Klarze przytaczał przykłady, z jaką wielką czcią celebrowali Eucharystię. Miłość do Niej przenosiła się  na szacunek do Pisma św., świętych obrazów, dla kapłanów, gotowością do służby. My też  powinnyśmy świadomie w niej uczestniczyć, z właściwą postawą, dobrą wolą skupienia się. Mamy też służyć w parafii swoją pomocą.  Dzień zakończono Apelem Jasnogórskim.

W sobotę o 7.30 odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po nich Msza św. z Jutrznią, sprawowana w koncelebrze przez o.Boguchwała i br.Zbigniewa. W homilii o.Boguchwał rozważał słowa Ewangelii i dalsze losy Tobiasza. Po śniadaniu rozpoczęto Kapitułę. Przewodniczyła s.Leokadia. Obecny był także br. Zbigniew.  Sprawozdania odczytali - przełożony br. Marian Garczorz z działalności Regionu i finansowe - skarbnik s.Teresa Witek. Ustępującej Radzie podziękowano za pracę i zaangażowanie. Następnie wybrano sekretarza Kapituły s.Magdalenę Pilarską i skrutatorów: s.Marię Widuch i s.Elżbietę Bonk. Zgodnie z KG, Statutem i Rytuałem dokonano wyboru nowej Rady:

 przełożony – br. Andrzej Piskorski           e- mail  andrzejpiskorski57@gmail.com

z–ca  - br. Marian Kandzia                                     kandziami@interia.pl

sekretarz -  s. Jadwiga Bort                                   nbort@wp.pl

skarbnik – br. Piotr Helisz                                      heliszpiotr@o2.pl

radny ds. formacji – s. Barbara Fikus                     bkfikus@op.pl

 radna ds. MF i RF – s. Lucyna Brysch                    lucynabrysch@wp.pl

radny ds. MF i RF – br. Włodzimierz Pawełczyk                                                                                                                                                           

Nowej Radzie złożono życzenia, aby z zapałem i gorliwością służyli Regionowi. Niech wstawiennictwo św. Franciszka i świętych Patronów, będzie im pomocą. 

Po Kapitule nowo wybrana radna ds. formacji s.Barbara przedstawiła prelekcję na temat „Niezatwierdzona Reguła” i „Memoriale propositi” Obie te Reguły łączy rok powstania – 1221.  Przedstawiła historyczny zarys ich powstania.                                                                                         

Delegatów Rady Narodowej żegnano po obiedzie. Przełożony br.Andrzej Piskorski dziękował za przeprowadzenie Wizytacji i Kapituły, przekazane z życzliwością pouczenia oraz modlitwę.

O 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po niej konferencja o.Boguchwała „Co się dzieje na Mszy św”. Bóg daje nam potrzebne łaski, uspakaja, jednoczy we wspólnocie. Następnie Droga Krzyżowa w duchu św.Franciszka wokół drewnianego kościoła pw. MB Fatimskiej. Rozważania poszczególnych stacji czytali obecni tercjarze. Po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią do NSPJ. U schyłku dnia uczestnicy rekolekcji spotkali się na ”Wieczorze braterstwa”. Było to  bardzo radosne spotkanie. Wodzirejem była s. Teresa ze Strzebinia, która uczyła obecnych wesołej piosenki. Natomiast siostry: Urszula, Maria i Helena bawiły dowcipami. Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim.           

Niedzielę rozpoczęto Jutrznią i śpiewem Godzinek ku czci św. Franciszka. Później tercjarze wysłuchali prelekcji ks. dr hab. Grzegorza Poloka na temat „Wiara i rodzina najlepszą profilaktyką uzależnień”. Mówił o dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach dysfunkcyjnych. Doświadczenia z dzieciństwa, wyniesione z domu rodzinnego, traumatyczne przeżycia, nie dają wiary w siebie, są przyczyną problemów. Silne poczucie lęku, niskie poczucie wartości, stałe poszukiwanie akceptacji siebie, nieudane związki, samotność, różne uzależnienia, bezsilność, gniew – to skutki z którymi muszą się uporać w dorosłym życiu.  Ks.Grzegorz Polok zajmuje się zagadnieniem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Doświadczenia z badań nad nimi przekazał podczas prelekcji i w książce swego autorstwa  „Rozwinąć skrzydła”  dedykowanej tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa   i dorastania…  Obecni mogli zakupić powyższą publikację.      

Po prelekcji  uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy św., którą sprawował  o.Boguchwał. W homilii nawiązał do czytanych tego dnia tekstów. W liturgiczną Jej oprawę, a także wcześniejszych, włączali się franciszkanie świeccy poprzez czytania i śpiew psalmu. Msze św.  a także nabożeństwa ubogacała grą na gitarze niezastąpiona s.Urszula „Nutka”.  Po obiedzie wysłuchaliśmy ostatniej konferencji  o.Boguchwała „Jak celebrować Chrystusa Eucharystycznego”. Celem Mszy św. i każdego sakramentu jest zjednoczenie z Chrystusem. Przyjmując Go w Komunii św. otrzymujemy owoce: pogłębiamy relacje z Bogiem, chroni nas  przed grzechem, umacnia miłość w rodzinie, gładzi grzechy lekkie, mamy zdolność do uwolnienia się od niepotrzebnych przywiązań, pomaga służyć ubogim, umacnia jedność w rodzinach, ożywia wiarę.

Później s. Maria z Kochcic odczytała teksty swego autorstwa „Moja przydrożna kapliczka” i  „Modlitwa do św. Jana Pawła II”.  Rekolekcje zakończyliśmy nabożeństwem do NSPJ, Koronką do Miłosierdzia Bożego i Rozesłaniem.

Dziękujemy Panu Bogu za ten święty czas rekolekcji, bogaty w wydarzenia. Słowa wdzięczności kierujemy do o.Boguchwała za trud ich prowadzenia, sprawowane Msze św., głoszone homilie i konferencje oraz modlitwy. Słowami  piosenki „Choćby  Ci ktoś w podziękowaniu  złożył cały świat u stóp, to jeszcze nic, to jeszcze mało, wobec tego co dał Ci  Bóg….”  - podziękowały ojcu i zaśpiewały s.Teresa i s.Urszula.  Serdeczne „Bóg zapłać” składamy pani Dyrektor z Domu Kultury w Kochanowicach, siostrom Gertrudzie i Elżbiecie ze wspólnoty w Kochanowicach, za pomoc w pozyskaniu dofinansowania rekolekcji. Dziękujemy ustępującej Radzie za ich organizację, braciom Marianowi Kandzia i Piotrowi Helisz oraz  s.Teresie Kandzia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie posiłków. Dziękujemy wszystkim obecnym za udział i radość bycia we wspólnocie.


Sekretarz
s. Jadwiga Bort

Msza Św. przed Kapitułą: delegat Asystenta narodowego br. Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap, o. Boguchwał Orczyk OFM - asystent regionalny i rekolekcjonista

 

Profesja s. Marii

 

Sprawozdanie byłego przełożonego RR br. Mariana Garczorza z działalności Regionu

 

Sprawozdanie byłej skarbnik RR s. Teresy Witek
 

Odczytanie wyników wyborów i zaprzysiężenie nowej Rady Regionu. Z mikrofonem delegat Przełożonej narodowej – s. Leokadia Puto
 

Nowo wybrana Rada Regionu

 

Prelekcja s. Barbary

 

Pożegnanie delegatów RN  

 

Pożegnanie delegatów RN

 

Początek Drogi Krzyżowej

 

Zakończenie Drogi Krzyżowej

 

Wieczór braterski

 

Prelekcja ks. dr hab. Grzegorza Poloka

 

Pożegnania i podziękowania. Od lewej: były przełożony RR- br. Marian Garczorz, siostry Gertruda i Elżbieta z Kochanowic, w środku s. Teresa Kandzia, o. Boguchwał Orczyk OFM

 

 

projekt: www.atcsites.com