ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Pokój i dobro!

Zapraszamy:

800 lat Stygmatyzacji
św. Franciszka z Asyżu 
(1224 - 2024)

Ty jesteś Miłością

  Wronki, 2 stycznia 2024 roku

TY JESTEŚ  MIŁOŚCIĄ

Czcigodni Ojcowie Asystenci! Drogie Siostry! Drodzy  Bracia!

 Witam Was franciszkańskim pozdrowieniem POKÓJ I DOBRO w Nowym Roku 2024.

W swoim imieniu i Rady Narodowej FZŚ składam podziękowanie za otrzymanae życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 W 2023  roku dane było nam w szczególny sposób przeżywać pamiątkę narodzenia Syna Bożego, ponieważ obchodziliśmy jubileusz 800 lecia przedstawienia tego wydarzenia w Greccio  przez św. Franciszka z Asyżu. Przeżywanie święta Bożego Narodzenia przyczynia się do umocnienia naszej wiary, napełnia pokojem, radością, niesie nadzieję.

Wyrażamy Panu Bogu wdzięczność za dar  tego jubileuszu  oraz za wszystkie otrzymane łaski w minionym roku.

Czcigodnym Ojcom Asystentom dziękuję za posługę duszpasterską dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Wszystkim Siostrom i Braciom dziękuję za aktywny udział w życiu  Franciszkańskiego Zakonu Swieckich.

Rok 2023 był bogaty w różne ważne wydarzenia,które przyczyniły się do poznania  historii FZŚ,  życia i duchowości bł. Anieli Salawy oraz do pogłębienia naszej wiary i zawierzenia nas Maryi.

·      Promocja książki „800 lat franciszkanów świeckich na ziemiach polskich”

·      XXX pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę

·      Premiera filmu „Z nadmiaru miłości”

 Poczta Polska na wniosek Rady Narodowej FZŚ  wydała okolicznościowy znaczek pocztowy, kopertę oraz kartkę na Boże Narodzenie.

Rozpoczynamy nowy rok 2024,w którym będziemy przeżywać kolejny jubileusz w rodzinie franciszkańskiej, 800 lat stygmatów św. Franciszka.

Nasze myśli kierujemy na Alwernię,gdzie 17 września 1224 roku św. Franciszek zjednoczył się  ściśle z Panem Jezusem przez otrzymanie śladów Jego ran  na swoim ciele. Św.Bonawentura tak podsumowuje doświadczenie św. Franciszka: ”Prawdziwa miłość do Chrystusa przekształciła kochającego,upodobniając go do Jego obrazu” (Życiorys większy,XIII,5)

Św.Franciszek z Asyżu usłyszał głos Boga, usłyszał głos ubogiego, usłyszał głos chorego, usłyszał głos przyrody.” (Fratelli tutti,48)

Szedł na spotkanie ubogich, chorych, ludzi potrzebujących pomocy. Chciał ich otoczyć pomocą i przekazać im miłość Bożą.

 To wydarzenie zachęca nas do pogłębienia naszego życia modlitewnego i kontemplacyjnego, które pomoże nam dokładniej usłyszyć w naszych sercach głos Pana Boga oraz zauważyć potrzeby innych ludzi.

Przeżywanie tego jubileuszu przynagla  nas do działania, do niesienia pomocy duchowej i materialnej  bliźnim.

Nasze zadanie to autentyczne upodobnianie się do Chrystusa ubogiego, ukrzyżowanego, ożywianie spotkania z Panem a także uczenie się milczenia, aby móc słuchać Pana Boga, siebie i innych. Trzeba nam się uwolnić od naszego egoizmu a skupić się wyłącznie na Panu Bogu.

 Pomocą w wypełnianiu tego zadania będą również konferencje formacyjne pod tytułem Drogi do odkrycia miłości Boga.

Św. Franciszek po spotkaniu z Panem Jezusem na Alwernii układa pieśń Uwielbienie Boga Najwyższego.

Na koniec przytaczam tekst tej pieśni. Niech ona towarzyszy nam w naszych modlitwach.

Uwielbienie Boga Najwyższego

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty (J 17, 11),
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).
Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).
Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5),
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5),
Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2),
Ty jesteś orzeźwieniem.
Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

 Życzę błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki matki Bożej, orędownictwa św. Franciszka i bł. Anieli Salawy do jak najlepszego przeżycia kolejnego jubileuszu franciszkańskiego i dawania świadectwa życia duchowością franciszkańską.

Pozdrawiam serdecznie z darem modlitwy

Emilia Nogaj ofs –przełożona narodowa wraz z Radą Narodową FZŚ w Polsce.

 

 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024
 

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

 


HYMN na 800 -lecie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Wykonanie hymnu

Nuty hymnu

 

Kontakt: emilianogaj@wp.pl  Aktualizacja: 12.01.2024

projekt: www.atcsites.com